گزارش کار
 
 
 
گروه آموزشي مهندسي ايران iranian engineering group گروه آموزشي مهندسي ايران

 
 
دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی

نام : دستور کار آزمایشگاه شیمی آلیدستور کار آزمایشگاه شیمی آلی
تعداد صفحات : 58 صفحه
فرمت گزارش : PDF

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
دستور کار آزمایشگاه شیمی آلی شامل اهداف آزمایش،تئوری،شرح و نحوه انجام آزمایش بهمراه جداول و نمودارها،عکس و ... مورد نیاز میباشد.

این دستور آزمایشگاه شامل:
فصل اول: ایمنی در آزمایشگاه
فصل دوم: تشخیص ترکیبات آلی از معدنی
فصل سوم: تجزیه ی کیفی ترکیبات آلی
فصل چهارم: اندازه گیری دمای ذوب
فصل پنجم: اندازه گیری دمای جوش
فصل ششم: تبلور
فصل هفتم: جداسازی (استخراج)
فصل هشتم: تقطیر
فصل نهم: تقطیر با بخار آب
فصل دهم: تقطیر در خلا
فصل یازدهم: خالص سازی مواد بروش استخراج
فصل دوازدهم: کروماتوگرافی
فصل سیزدهم: تهیه ی متان
فصل چهاردهم: تهیه ی اتیلن
فصل پانزدهم: تهیه ی سیکلوهگزن
فصل شانزدهم: تهیه ی استیلن
فصل هفدهم: تهیه ی بنزوئیک اسید
فصل هجدهم: شناسایی الکل ها

alt دريافت | DOWNLOAD ( حجم: 3.02 مگابايت | تعداد دانلود: 5239 )
password پسورد : www.mohande30.com

copyright شرایط دریافت و استفاده از این محصول (فایل)
help نرم افزارهای لازم جهت مشاهده فایل دریافت شده

  

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

نام : دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیهدستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه
تعداد صفحات : 64 صفحه
فرمت گزارش : PDF

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه شامل اهداف آزمایش،تئوری،شرح و نحوه انجام آزمایش بهمراه جداول و نمودارها،عکس و ... مورد نیاز میباشد.

این دستور آزمایشگاه شامل:
فصل اول: نمونه برداری،محاسبه و خطا
فصل دوم: تشخیص نوع فلزها (گروه اول و دوم جدول تناوبی) در شعله
فصل سوم: شناسایی برخی از کاتیون ها و آنیون های مشهور به کمک شناساگر مناسب
فصل چهارم: استاندارد کردن محلول ها و سنجش حجمی اسید-باز
فصل پنجم: تعیین PH محلول چند ترکیب که هیدرولیز می شوند و تهیه ی محلول تامپون و کاربرد آن
فصل ششم: قابلیت حل شدن و رسوب گیری
فصل هفتم: سنجش های حجمی رسوبی (آزمایش مور)
فصل هشتم: تعیین سختی کل و موقت آب
فصل نهم: جذب برخی مواد حل شده و بعضی از گازها به وسیله زغال فعال
فصل دهم: سنجش های حجمی اکسایش-کاهش (1-روش پرمنگنات  2-روش دی کرومات)
فصل یازدهم: سنجش های حجمی اکسایش-کاهش (3-یدی سنجی و یدو سنجی (روش های ید))
فصل دوازدهم: تشکیل یک پیل و اندازه گیری نیروی محرکه ی آن و اثر غلطت بر نیروی محرکه ی پیل ، بررسی باتری اتومبیل و باتری معمولی
فصل سیزدهم: الکترولیز از نظر کمی و کیفی
فصل چهاردهم: آبکاری با توجه به ساختار الکترولیت
فصل پانزدهم: PHسنجی
فصل شانزدهم: رسانایی سنجی
فصل هفدهم: اسپکتروفتومتری
تهیه ی محلول شناساگر

alt دريافت | DOWNLOAD ( حجم: 5.09 مگابايت | تعداد دانلود: 5615 )
password پسورد : www.mohande30.com

copyright شرایط دریافت و استفاده از این محصول (فایل)
help نرم افزارهای لازم جهت مشاهده فایل دریافت شده

  

دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی

نام : دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومیدستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی
تعداد صفحات : 118 صفحه
فرمت گزارش : PDF

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی شامل اهداف آزمایش،تئوری،شرح و نحوه انجام آزمایش بهمراه جداول و نمودارها،عکس و ... مورد نیاز میباشد.

این دستور آزمایشگاه شامل:
فصل اول: آشنایی با کار در آزمایشگاه
فصل دوم: ابزارهای آزمایشگاهی
فصل سوم: عملیات ساده شیشه گری
فصل چهارم: آزمایش محلول سازی
فصل پنجم: شناساگرهای رنگی اسید و باز
فصل ششم: برسسی خواص شیمیایی برخی عنصرهای دوره ی سوم
فصل هفتم: استوکیومتری
فصل هشتم: تعیین آب تبلور
فصل نهم: تعیین چگالی
فصل دهم: گرانروی
فصل یازدهم: اثر غلظت،دما و کاتالیزگر بر سرعت واکنش
فصل دوازدهم: تعیین گرمای واکنش
فصل سیزدهم: تعیین گرمای احتراق
فصل چهاردهم: تعیین گرمای انحلال و آب پوشی (هیدراتاسیون)
فصل پانزدهم: تعیین وزن مولکولی جسم از روی نزول دمای انجماد محلول آن
فصل شانزدهم: تعیین درصد اکسیژن در هوا
فصل هفدهم: تعیین وزن اتمی منیزیم
فصل هجدهم: آشنایی با مفهوم عدد آووگادرو و چگونگی بدست آوردن آن
فصل نوزدهم: بررسی قانون بقای ماده
فصل بیستم: تعادل شیمیایی
فصل بیست و یکم: آزمایش تعیین نقطه ی ریزش

alt دريافت | DOWNLOAD ( حجم: 5.25 مگابايت | تعداد دانلود: 8868 )
password پسورد : www.mohande30.com

copyright شرایط دریافت و استفاده از این محصول (فایل)
help نرم افزارهای لازم جهت مشاهده فایل دریافت شده

  

دستور کار آزمایشگاه فیزیک2

نام : دستور کار آزمایشگاه فیزیک2دستور کار آزمایشگاه فیزیک2
تعداد صفحات : 87 صفحه
فرمت گزارش : PDF

معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
دستور کار آزمایشگاه فیزیک2 شامل اهداف آزمایش،تئوری،شرح و نحوه انجام آزمایش بهمراه جداول و نمودارها،عکس و ... مورد نیاز میباشد.

این دستور آزمایشگاه شامل اهداف آزمایش،تئوری،شرح و نحوه انجام آزمایش بهمراه جداول و نمودارها،عکس و ... نه آزمایش میباشد که عبارتند از:
» آشنایی با اصول اولیه آزمایش
» بررسی قانون اهم
» قوانین کیرشهف و پل وتستون
» بررسی رسانانش الکتریکی و سطوح هم پتانسیل در صفحه گرافیت
» باردار شدن و بی بار شدن خازن ها
» نیروی وارد بر سیمحامل جریان در میدان مغناطیسی
» مطالعه مدارها با جریان متناوب
» ترانسفورماتورها
» بررسی طرفیت خازن و اندازه گیری ضریب دی الکتریک
» مشاهده منحنی های لیساژو و مطالعه مدارها با جریان متناوب

alt دريافت | DOWNLOAD ( حجم: 2.19 مگابايت | تعداد دانلود: 20206 )
password پسورد : www.mohande30.com

copyright شرایط دریافت و استفاده از این محصول (فایل)
help نرم افزارهای لازم جهت مشاهده فایل دریافت شده

  

دستور کار آزمایشگاه فیزیک1

نام : دستور کار آزمایشگاه فیزیک1دستور کار آزمایشگاه فیزیک1
تعداد صفحات : 105 صفحه
فرمت گزارش : PDF


معمولا نوشتن و به نگارش درآوردن چیزهایی که مشاهده میکنیم کمی مشکل است.
در آزمایشگاه باید تمام حواس به نحوه و روش آزمایش باشد و وقت کمی برای یادداشت برداری وجود دارد.
دستور کار آزمایشگاه فیزیک1 شامل اهداف آزمایش،تئوری،شرح و نحوه انجام آزمایش بهمراه جداول و نمودارها،عکس و ... مورد نیاز میباشد.

این دستور آزمایشگاه شامل اهداف آزمایش،تئوری،شرح و نحوه انجام آزمایش بهمراه جداول و نمودارها،عکس و ... ده آزمایش میباشد که عبارتند از:
» آشنایی با اصول اولیه آزمایش
» اندازه گیری طول-جرم و تقعر
» اندازه گیری چگالی بروش ارشمیدس و اندازه گیری زمان عکس العمل شخص
» اصطکاک
» سرعت-شتاب خطی و قانون دوم نیوتن
» تعادل اجسام
» حرکت پرتابی
» آونگ کاتر
» برخورد (بقای تکانه)
» اندازه گیری لختی دورانی
» حرکت هماهنگ ساده و سقوط آزاد

alt دريافت | DOWNLOAD ( حجم: 2.09 مگابايت | تعداد دانلود: 12068 )
password پسورد : www.mohande30.com

copyright شرایط دریافت و استفاده از این محصول (فایل)
help نرم افزارهای لازم جهت مشاهده فایل دریافت شده

  

 
 
-- دسترسی سریع --
ارتباط با پشتیبانی خرید پروژه کیفیت محصولات قوانین و مقررات آگهی های استخدامی اطلاعیه ها تبلیغات در سایت سوالات متداول

پشتیبانی گروه مهندسی ایزان
پرداخت آنلاین ملت
ارتباط با پشتیبانی از طریق تلگرام
 

 
 


 Home   |   Marketing  |  News  |  Rules  |   Rss  |  Contact Us  |  Anti Spam
Copyright © 2008- 2016 By Iranian Engineering Group All rights reserved