صفحه نخست » کتب و جزوات آموزشی  » کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

نام کتاب : آموزش فارسی ACCESS2007
تعداد صفحات : ۲۱۳ صفحه
فرمت کتاب : PDF

ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ Access‬ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای مایکروسافت آﻓﻴﺲ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎنکﻫـﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ای ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ‬ ‫آﻓﻴﺲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬‬
‫‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻃﺒﻖ ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد آموزشی ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ آﻣﻮزش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ، ﻣﺼﻮر و ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﺪور از ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و اﺑﻬﺎم ﺗﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و از ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑـﻪ دﻟﻴﻞ‬ ‫دﺷﻮار ﺷﺪن درک ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺧﻮدداری ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ در ۷ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ تفکیک ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه که ﻫﻤﺮاه با ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم‬ ‫و ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع میباشد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﻬﺎ را در ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ درس ﻳﺎری ﻣﻲﻛﻨﺪ.‬

  کتاب آموزش فارسی ACCESS2007 (8٫8 مگابایت, تعداد دانلود:1,150 )

پسورد فایل www.mohande30.com می باشد !

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *