صفحه نخست » کتب و جزوات آموزشی  » کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

نام کتاب : آموزش فارسی EXCEL2007
تعداد صفحات : ۲۵۲ صفحه
فرمت کتاب : PDF

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ، ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ۲۰۰۷ ‪ Microsoft Excel‬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم ‫اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ‬‫ﻓﺮاﮔﻴﺮی آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻧﻜﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻲ ﺳﺎده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺜﺎل و ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﻗﺎﻟﺒﻲ‬ ‫ﺟﺬاب ﺑﻴﺎن ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮان در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.‬
‫از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺑﺎرز اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺗﺎﻛﻴﺪ روی واژهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﻲ آن اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ‫ای ﻛﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ را در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ) ﻳﺎری ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺑﺨﺶ زﺑﺎن‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ.‬
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ‪ Excel‬ دارای ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻇﺮﻳﻒ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫روی اﻳﻦ ﻧﻜﺎت، از ﻛﺎدرﻫﺎی وﻳﮋهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان (ﻧﻜﺘﻪ) و (آﻳﺎ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻛﻪ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در‬ ‫اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، در ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان (ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﻢ) ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدی ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺣﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻴﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎی‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن، ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

  کتاب آموزش فارسی EXCEL2007 (11٫6 مگابایت, تعداد دانلود:1,333 )

پسورد فایل www.mohande30.com می باشد !

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *