صفحه نخست » کتب و جزوات آموزشی  » کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

نام کتاب : آموزش فارسی POWERPOINT2007
تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه
فرمت کتاب : PDF

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ۲۰۰۷ ‪Power Point‬‬ ‫را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ بیان ﻛﺮده ، ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ بتوان اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻓﺮا ﮔرفت.‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ درس‬ ‫ﻧﻜﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻣﻮزش و ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﻳـﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .‬
ﻧﺮم اﻓﺰار ۲۰۰۷ ‪ Power Point‬ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ مایکروسافت و ﻳﻜﻲ از ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ‬ ‫اﺳﻼﻳﺪ و ﻓﺎﻳﻞ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺻﻮﺗﻲ ، ﺗﺼﻮﻳﺮی و وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .‬
ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﻔﺤﺎت زﻳﺒﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﺟﻠﻮه ﻫﺎی وﻳﮋه اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.‬

  کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007 (8٫6 مگابایت, تعداد دانلود:1,414 )

پسورد فایل www.mohande30.com می باشد !

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *