صفحه نخست » کتب و جزوات آموزشی  » کتاب آموزش فارسی WORD2007

کتاب آموزش فارسی WORD2007

کتاب آموزش فارسی WORD2007

نام کتاب : آموزش فارسی WORD2007
تعداد صفحات : ۳۷۴ صفحه
فرمت کتاب : PDF

ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺎﻣﻪ وﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ازﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪ.‬
WORD2007 ‫ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی واژه ﭘﺮداز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻨﻲ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و اﺷﻜﺎل ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد.‬
ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻪ آن را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺎن دروس در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ درس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑﺎآزﻣﻮن ﻋﻤﻠﻲ و ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.‬
‫ﺗﻼش ﻣﻮﻟﻔﻴﻦ ﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت وﻣﺜﺎﻟﻬﺎی ﻛﺘﺎب ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آموزشی ﺑﺎﺷﺪ.

  کتاب آموزش فارسی WORD2007 (14٫8 مگابایت, تعداد دانلود:1,536 )

پسورد فایل www.mohande30.com می باشد !

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *