صفحه نخست » لیست محصولات رایگان  » مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

نام مقاله : ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران
تعداد صفحات : ۷ صفحه
فرمت مقاله : PDF

چکیده:
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎپ دراﻳﻮ و روش ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻔﺎری ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻠﻲ و ﻣﻴـﺰدوار ﻣـﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎپ دراﻳﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ %۲۵-۲۰ ﻛﻞ زﻣﺎن ﺣﻔﺎری ﻳﻚ ﭼﺎه را دارد وﻟﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺎپ دراﻳﻮ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﭼﺎ ﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﭼـﺎه ﻣـﺸﺎﺑﻪ در‬ ﻣﻴﺪان ﮔﭽﺴﺎران ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺗﺎپ دراﻳﻮ و دﻳﮕﺮی ﻛﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ در آﻧﻬـﺎ‬ ‫آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﻀﻲ زﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن اﺗﺼﺎل وﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷـﺎره‬ ‫دارد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن ﻫﺎی اﻟﻘﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺗﻌﻤﻴﺮ،ﻧﺼﺐ و اﻧﺘﻈﺎر، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺎپ دراﻳـﻮ ﺧﻨﺜـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.‬
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﺣﻔـﺎری و ﻫـﺮزروی ﮔـﻞ‬ ‫ﺣﻔﺎری وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺎپ دراﻳﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه در ﻣـﺴﻴﺮ‬‫ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺿﺮورت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﻔﺎری، اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاری اﻣﻮر و ﻳﻜﻴﺎرﭼﮕﻲ اﻣﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.

کلمات کلیدی:
تاپ درایو، میزدوار، کلی، آنالیز حفاری

  مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران (340٫9 کیلوبایت, تعداد دانلود:1,844 )

پسورد فایل www.mohande30.com می باشد !

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *