صفحه نخست » آزمون تحصیلات تکمیلی  » کتاب راهنمای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

کتاب راهنمای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

کتاب راهنمای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد

نام کتاب : راهنمای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد (یک رقمی ها از مریخ نیامده اند!)
تعداد صفحات : ۱۰ صفحه
فرمت کتاب : PDF

راهنمای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد (یک رقمی ها از مریخ نیامده اند!) عنوان کتابی است ۱۰ صفحه ای برای کسانی که امتحان کنکور ارشد را در پیش دارند و حاوی اطلاعات خوبی برای آمون ارشد است این کتاب در مورد روش های موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد است،که البته توصیه ها در مورد کنکور سراسری هم قابل استفاده است.
نویسنده در مقدمه آورده: ژاپنی ها یک شعار بزرگ دارند:« اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد, تو هم می توانی آن را انجام دهی اگر هیچ کس نمی تواند کاری را انجام دهد, تو باید آن را انجام دهی» خوشبختانه آزمون ارشد در گروه اول قرار دارد و می توانیم از تجربیات کسانی که پیش از ما این راه را رفته اند،بهره گیریم.سعی کرده ام در این نوشتار مطالبی را که دانستنشان ضروری است بیاورم،تا لااقل در دوره مطالعاتی تان مجبور نشوید، چرخ را دوباره اختراع کنید،این ۵ گام حاصل تکامل آموخته های من و اساتیدم و دوستانی که قبلتر آزمون داده اند است، البته رتبه من در آزمون ارشد مدیریت اجرایی ۸ شد،این یعنی این نوشتار حداقل به اندازه ۷ نفر جای بهتر شدن دارد،از صمیم قلب آرزومندم،به لطف خدا شما با به کارگیری موارد ذکر شده،حلقه بعدی این سیر تکاملی باشید.

» در این کتاب میخوانیم:
ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ،ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ،ﭼﻪ ﻃﻮری ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟روزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ؟ﮐﺠﺎ آزﻣﻮن ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ،اﯾﻦ وﺳﻂ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد،آن ﻫﻢ «ﭼﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؟» اﺳﺖ،‬‫ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺜﻞ ﺣﺎل و روزی ﮐﻮﻫﻨﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺎی ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎده،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ‬ ‫درﺳﺘﯽ از ﻗﻠﻪ دارد و ﻧﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ راه را ﺗﺎ ﻗﻠﻪ ﺑﺮود.
ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ‬‫ﭼﺮای ﻣﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ:‬
‫آﯾﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻦ شرﮐﺖ در آزﻣﻮن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ﻣﺜﻼ اﮔـﺮ ﻫﺪﻓﺘﺎن درآﻣﺪ‬ ‫ﺑﺎﻻی ﻣﺎﻟﯿﺴﺖ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ دوﺳﺎل ﺻﺮف ارﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، روی ﮐﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ، ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل‬ نسبت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ارﺷﺪ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.‬
‫آﯾﺎ رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام در آن آزﻣﻮن ﺑﺪﻫﻢ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﻦ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟
اﺻﻼ وﺣﯽ ﻣ‪‬ﻨﺰل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎن را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای در آوردن ﭼﺸﻢ‬ ‫دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪ ﺗﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ شده ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻫﺸﻞ ﻫﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻗﻪ ای ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﯾﺪ را ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ‫ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ درد دﻧﯿﺎی و آﺧﺮت ﺷﻤﺎ و ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺨﻮرد.‬
و در اﻧﺘﻬﺎ ﻓـﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺪرک داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ارﺷﺪﺗﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ، دﺳﺖ آوردﻫﺎﯾﺘﺎن ارزش دو ﺳﺎل و اﻧﺪی از ﻋﻤﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﯾﺘﺎن را دارد؟‬
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﮐﺘﺒﯽ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﻫﺎ ارﺿﺎﯾﺘﺎن ﻧﮑﺮد …

  کتاب راهنمای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد (1٫2 مگابایت, تعداد دانلود:1,319 )

پسورد فایل www.mohande30.com می باشد !

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *