صفحه نخست » کتب و جزوات آموزشی  » مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه مجموعه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی نفت در کلیه گرایش ها (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن) نموده است.
با توجه به منابع پراکنده  برای دانشجویان و مهندسانی که در رشته های مهندسی نفت مشغول به تحصیل میباشند،گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به جمع آوری کتب و جزوات اساتید دانشگاه های مهم کشور(دانشگاه صنعت نفت اهواز – دانشگاه صنعتی امیر کبیر – دانشگاه صنعتی شریف و …) نموده است .
جهت آشنایی بیشتر با اساتید مطرح مهندسی نفت – کلیک کنید…  ]

»» این مجموعه شامل ۲ بخش می باشد:
۱. مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن)
۲. مجموعه کتب و جزوات انگلیسی در زمینه مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن)

بخش اول: مجموعه کتب فارسی و جزوات اساتید مطرح کشور در مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن)
الف) مجموعه جزوات اساتید مطرح کشور

حفاری ۱ – ۲:
حفاری۱: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
حفاری۱: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۱: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۱: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۱: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – ضعیف) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۱: دکتر شهبازی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
حفاری۱: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۱: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۱: مهندس روحی – دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۱: مهندس ابراهیم زاده (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۱: دکتر کامیار احمدی (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
حفاری۱٫۲: دکتر کریمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری۲: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۲: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
حفاری۲: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
حفاری۲: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
حفاری۲: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری: مهندس ربیعی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
حفاری: مهندس ترکی (کیفیت: دست نویس – خوب)  جدید
حفاری (کیفیت: تایپ شده – خوب)
کنترل فوران چاه: مهندس سرشوق – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده – خوب)
سیمان و گل حفاری:
سیمان حفاری: مهندس صالحی کسایی – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
سیمان حفاری: دکتر مقدسی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
سیمان حفاری: مهندس روحی – دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
سیمان حفاری: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)   جدید
سیمان حفاری: (کیفیت: تایپ شده – خوب)
گل حفاری: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
گل حفاری: مهندس برادران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
گل حفاری: مهندس روحی – دانشگاه آزاد امیدیه (کیفیت: تایپ شده – خوب)
گل حفاری: مهندس آشنا (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
گل حفاری: (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه (چاه پیمایی):
نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی – دانشگاه فردوسی مشهد (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
نمودارگیری چاه: دکتر امین شهیدی – دانشگاه فردوسی مشهد (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
نمودارگیری چاه: دکتر رضایی (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
نمودارگیری چاه: دکتر نوروزی – دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه: دکتر خاکسار – دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه: دکتر آبدیده (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
نمودارگیری چاه: مهندس حیدری – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: تایپ شده – خوب)
نمودارگیری چاه: مهندس نادری (کیفیت: تایپ شده – خوب)
نمودارگیری (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
چاه آزمایی:
چاه آزمایی: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – ضعیف) … اطلاعات بیشتر+دریافت
چاه آزمایی: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
چاه آزمایی: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
چاه آزمایی: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
چاه آزمایی: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۳)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
چاه آزمایی: دکتر هاشمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
چاه آزمایی: دکتر هجری – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: دست نویس – خوب)
چاه آزمایی: مهندس پیرامون (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید
اسیدکاری:
اسیدکاری: دکتر مقدسی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
اسیدکاری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (کیفیت: تایپ شده – خوب)
اسیدکاری: مهندسی قبادی (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری:
بهره برداری: دکتر امین شهیدی – دانشگاه فردوسی مشهد (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
بهره برداری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (نسخه۱) (کیفیت: تایپ شده – خوب)
بهره برداری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (نسخه۲) (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
بهره برداری: دکتر پورافشاری – دانشگاه تهران (نسخه۳) (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
بهره برداری: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)  … اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید  … اطلاعات بیشتر+دریافت
بهره برداری: دکتر مقدسی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
بهره برداری: مهندس قبادی – مناطق نفت خیز جنوب (کیفیت: دست نویس – خوب)
بهره برداری: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
ازدیاد برداشت: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
بهره برداری (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
مخازن ۱ – ۲:
مخازن۱: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
مخازن۱: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
مخازن۱: دکتر مسیحی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
مخازن۱: دکتر شهبازی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
مخازن۱: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
مخازن۲٫۱: دکتر علیزاده  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
مخازن۲: دکتر عاشوری – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
مخازن۲: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده و دست نویس – خوب)
آسیب مخازن: دکتر مقدسی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
شبیه سازی مخزن: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – خوب)
تخمین مخازن در چاه های اکتشافی: دکتر عاشوری – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
مخازن شکافدار: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب) جدید
مخازن ترکدار و مکانیسم های حاکم بر آن ها (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
تقسیم بندی مخازن و سیالات نفتی
ازدیاد برداشت بروش میکروبی  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ:
خواص سنگ: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سنگ: دکتر شادی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سنگ: دکتر سالاریه – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سنگ: دکتر گرامی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس مجدی یزدی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس ترکی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس بهاری مقدم (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سنگ: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس – خوب)
خواص سنگ – دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات فارس (کیفیت: دست نویس – خوب)
خواص سنگ – دانشگاه آزاد (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سیالات:
خواص سیالات: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سیالات: دکتر هلالی زاده – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
خواص سیالات: دکتر نجیبی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
خواص سیالات: مهندس شیخی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
خواص سیال مخزن (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
مکانیک سیالات ۱ – ۲:
مکانیک سیالات۱ – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
مکانیک سیالات۱ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
مکانیک سیالات۱: دکتر سامانی – دانشگاه شهید چمران اهواز (کیفیت: دست نویس – خوب)
مکانیک سیالات۲ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
زمین شناسی و ژئوفیزیک:
سنگ های رسوبی: دکتر ربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ژئوفیزیک اکتشافی: دکتر پیروز – دانشگاه صنعتی شاهرود (کیفیت: دست نویس – خوب)
زمین شناسی عمومی (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی عمومی (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
زمین شناسی نفت: دکتر بهرامی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت: دکتر امیربختیار (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت: دکتر مقتدری (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت (نسخه۱)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی نفت (نسخه۲)  (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
زمین شناسی ساختمانی  (کیفیت: تایپ شده – خوب)
زمین شناسی ساختمانی: دکتر حسنی – دانشگاه صنعتی امیر کبیر (کیفیت: تایپ شده – خوب) جدید
زمین شناسی ساختمانی: دکتر احتشام زاده – دانشگاه فنی تهران (کیفیت: دست نویس – خوب) جدید
زمین شناسی ساختمانی: مهندس شیخی (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
مکانیک سنگ (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ژئوتکنیک (کیفیت: تایپ شده – خوب)
انتقال حرارت ، جرم و کنترل فرآیند:
انتقال حرارت – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
انتقال حرارت: دکتر نبهانی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
انتقال جرم: دکتر جامی الاحمدی (کیفیت: تایپ شده – خوب)
انتقال جرم: دکتر منطقیان (کیفیت: دست نویس – خوب)
انتقال جرم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
کنترل فرآیند – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
کنترل فرآیند – دانشگاه آزاد تهران جنوب (کیفیت: تایپ شده – خوب)
کنترل فرآیند : دکتر میرزاده (کیفیت: دست نویس – خوب)
ترمودینامیک ، موازنه مواد و انرژی:
ترمودینامیک۱  – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
ترمودینامیک۱ – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
موازنه مواد و انرژی: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضیات:
ریاضی ۱ : استاد شهشانی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ریاضی ۱,۲ – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
ریاضی ۱,۲: دکتر نیکوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضی ۱: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضی ۲: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضی ۲: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضی ۲ : استاد شهشانی – دانشگاه صنعتی شریف (کیفیت: تایپ شده – خوب)
معادلات دیفرانسیل: دکتر نیکوکار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
معادلات دیفرانسیل: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
معادلات دیفرانسیل – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
معادلات دیفرانسیل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (کیفیت: دست نویس – خوب)
ریاضیات مهندسی – دانشگاه خواجه نصیر (کیفیت: تایپ شده – خوب)
معادلات دیفرانسیل – پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب)  جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضیات مهندسی: پارسه (کیفیت: تایپ شده – خوب) … اطلاعات بیشتر+دریافت
ریاضیات مهندسی: دکتر مسلمی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: دست نویس – خوب)
کاربرد ریاضیات: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۱)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
کاربرد ریاضیات: دکتر خراط – دانشگاه صنعت نفت (نسخه۲)  (کیفیت: دست نویس – ضعیف)
کاربرد ریاضیات: دکتر شریعتی – دانشگاه صنعت نفت (کیفیت: تایپ شده – خوب)

ب) مجموعه کتب فارسی
لغتنامه اصطلاحات مهندسی حفاری: مهندس پاکباز  جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
لغتنامه اصطلاحات دکل حفاری: مهندس پاکباز  جدید … اطلاعات بیشتر+دریافت
اجزای دکل حفاری جدید
کتاب مهندسی نفت  جدید
ترجمه فارسی (فصل اول) Applied Drilling Engineering
ترجمه فارسی کتاب Reservoir Engineering Handbook – Tarek Ahmed … اطلاعات بیشتر+دریافت
ترجمه فارسی کتاب خواص سیالات مک کین (Mc Cain) … اطلاعات بیشتر+دریافت
آنالیز دینامیکی رشته  حفاری: مهندس مردان … اطلاعات بیشتر+دریافت
اصول مهندسی حفاری: مهندی مرادی – مناطق نفت خیز جنوب جدید
آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه: جواد عبیات – شرکت ملی حفاری جدید
روش های حفاری
حفاری انحرافی: شرکت ملی حفاری
مهندسی مته های حفاری: مهندس عبدالمجید حیدری
مته های حفاری: شرکت ملی حفاری
مته های حفاری،انواع و کاربردها
اصول چاه پیمایی پیشرفته: دکتر قاسم العسکری
چاه پیمایی: دکتر رمضی
مبانی چاه پیمایی: بهرام موحد
مبانی چاه آزمایی G.Bourdaroty: ترجمه غلامحسن زورمند-محمدحسین زارعیان
تفسیر و تحلیل لاگ: مناطق نفت خیز جنوب جدید
ارزیابی سازند با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی: غلامعلی قرباندخت – مناطق نفت خیز جنوب جدید
دستگاه حفاری دورانی و اجزای آن: شرکت ملی حفاری
عملیات تکمیل و تعمیر چاه: علی محمد رمضانپور
عملیات تکمیل و تعمیر چاه۲
عملیات مغزه گیری
فرآیند آزمایش فشار شیرهای فورانگیر و شبکه کاهنده: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
آزمایش شیرهای فورانگیر: رضا سلطانی-احمد بقالان
طراحی لوله جداری (Casing design)
شناخت و عملیات گل حفاری: تقی فرهادیان بابادی
تجهیزات درون چاهی
مهندسی بهره برداری: مهندس لیاقت
اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریان های دوفازی: دکتر وطنی
زمین شناسی ایران: دکتر درویش زاده
زمین شناسی: شرکت ملی حفاری
زمین شناسی ساختمانی: دکتر محسن پورکرمانی-مهندس گرگین رحمانی  … اطلاعات بیشتر+دریافت
چینه شناسی پروتروزوئیک و پالئوزوئیک حوزه زاگرس: دکتر مطیعی
خوردگی در صنعت نفت و حفاری: مهندس مردان
مهندسی خوردگی و حفاظت از فلزات: دکتر فرزام
زبان انگلیسی عمومی: موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   … اطلاعات بیشتر+دریافت
آموزش ۵۰۴ وازه کاربردی در زبان انگلیسی: رضا دانشوری   … اطلاعات بیشتر+دریافت
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی نفت: دکتر محمود فرخ پی … اطلاعات بیشتر+دریافت

بخش دوم: مجموعه کتب و جزوات انگلیسی در زمینه مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن)
الف) مجموعه جزوات دانشگاه های مطرح خارج از کشور
Drilling Engineering – Heriot Watt University
Introduction to Reservoir Engineering – Calgary university
Petroleum Recovery – Leoben University
Reservoir Petrophysics – A&M texas
Reservoir Fluids – Leoben University
Well logging , Formation Evaluation – Heriot Watt University
Well Test Analysis – Heriot Watt University
و …

ب) مجموعه کتب انگلیسی
Advanced Blowout & Well Control -Grace
Applied Drilling Engineering
Applied Open Hole Log Analysis -James Brock
Applied Petroleum Reservoir Engineering -Craft
Applied Reservoir Engineering Vol1 – Smith
Applied Reservoir Engineering Vol2 – Smith
Basic Applied Reservoir Simulation -AbouAlqasim
Composion And Properties Of Drilling -Darley
corrosion in oil industry
Drilling Eng Workbook -Baker Hughes
Drilling Fluids Manual -Amoco
Drilling Fluids Manual -ava
Drilling Fluids Processing Handbook -ASME
Energy Technology and Directions for the Future -Fanchi
Engineering Rock Mechanics -Harrison
Enhanced Oil Recovery – Willhite
Experimental Reservoir Engineering -Abtahi
Flow Of Fluids through Porous Materials – Collins
Fluid Flow in Porous Media -Heinemann
fracture reservior -firoozababadi
Fundamentals of Formation Testing -Schlumberger
Fundamentals Of Fractured Reservoir Engineering – Van Golf
Fundamentals of Reservoir Engineering – Dake
Gas Well Testing Handbook -Chaudhri
Handbook of Porous_Media -Kambiz Vafai
Horizontal Well Technology – Joshi
Hydrocarbon Phase Behavior -Ahmed Tarek
Introduction to Well Testing -Schlumberger
Microbial Enhanced Oil Recovery-1989-gPG
modern well test analysis -Horne
Multicomponent, Multiphase Flow -Wingard
Multiphase Flow in Fracture Porouse Media – Firoozabadi
Multiphase Flow in Well -James P.Brill
Natural Gas Engineering Handbook – Guo
Natural Reservoir Engineering – Ikoku
Naturally Fractured Reservoirs – Aguilera
Oil Field Chemicals – Fink
Oil Reservoir Engineering – Pirson
Oil Well Testing Handbook – Chaudhry
Petroleum Biotechnology -Duhalt
petroleum eng -Ghalambour
Petroleum Engineering Principles and Practice -Archer
Petroleum Geology of the South Caspian Basin -Buryakovsky
Petroleum Production Engineering -Boyun Guo
Petroleum Production Systems -Michael J. Economides
Petroleum Recovery – Heinemann
Petroleum Reservoir Engineering physical properties -Amyx
Petroleum Reservoir Simulation A Basic Approach – AbouKasem
Petroleum Well construction -Wiley
Petrophysics -Tiab
Pressure Buildup and Flow Tests in Wells -Matthews
Principles of Applied Reservoir Simulation -Fanchi
production operation1 -Allen
production operation2 -Allen
Properties of Petroleum Reservoir Fluids – Burcik
PVT and Phase Behavior of Petroleum – Danesh
Relative Permeability of Petroleum Reservoir -Honarpour
Reservoir Engineering Handbook -Ahmed Tarek
Reservoir Engineering of Fractured Reservoirs – Saidi
Reservoir engineering -Zolotukhin
Reservoir Fluids – Heinemann
Reservoir Formation Damage -Faruc Civan
Reservoir Stimulation -Economides
Standard Handbook of Petroleum & Natural Gas
The Matematics of Reservoir Simulation – Siam
The Properties of Petroleum Fluids -McCain
Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoir – Firoozabadi
Thermodynamics Solution -van ness
Upscaling Multiphase Flow in Porous Media -Das
Well Engineering & Construction -Hussain Rabia
Well Testing – Heinemann
Well Testing Interpretation Methods – Bourdarot
Well Testing -John Lee
و …

توجه !

شما می توانید با تهیه بسته آمادگی کارشناسی ارشد مهندسی نفت علاوه بر مجموعه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی نفت ؛مجموعه سوالات کنکور ارشد سراسری و آزاد ؛ مجموعه نکات مهم دروس مهندسی نفت (نکات تستی- فرمول ها و …) و برنامه ریزی و زمانبندی مطالعاتی را نیز در اختیار داشته باشید.

نوع محصول: کتب و جزوات مهندسی

مجموعه: 1 دی وی دی

نوع خرید: خرید پستی

قیمت: 30.000 تومان

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *