جزوه گرامر زبان انگلیسی

جزوه گرامر زبان انگلیسی

نام جزوه : گرامر زبان انگلیسی تعداد صفحات : ۴۰ صفحه فرمت کتاب : PDF این اثر کامل ترین و مفیدترین خلاصه گرامر برای دانشجویان و دانش آموزان در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی بوده که بر اساس کتاب های زیر نوشته شده و تا جایی که امکان داشته از بیان موارد غیر ضروری […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی WORD2007

کتاب آموزش فارسی WORD2007

نام کتاب : آموزش فارسی WORD2007 تعداد صفحات : ۳۷۴ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺎﻣﻪ وﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ازﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪ.‬ WORD2007 ‫ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی واژه ﭘﺮداز ﻣﻲ […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

نام کتاب : آموزش فارسی POWERPOINT2007 تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ۲۰۰۷ ‪Power Point‬‬ ‫را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ بیان ﻛﺮده ، ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ بتوان اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻓﺮا ﮔرفت.‬ […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

نام کتاب : آموزش فارسی EXCEL2007 تعداد صفحات : ۲۵۲ صفحه فرمت کتاب : PDF ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ، ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ۲۰۰۷ ‪ Microsoft Excel‬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم ‫اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ‬‫ﻓﺮاﮔﻴﺮی آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

نام کتاب : آموزش فارسی ACCESS2007 تعداد صفحات : ۲۱۳ صفحه فرمت کتاب : PDF ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ Access‬ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای مایکروسافت آﻓﻴﺲ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎنکﻫـﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ای ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ‬ ‫آﻓﻴﺲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ […]

ادامه مطلب