کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

نام کتاب : آموزش فارسی EXCEL2007 تعداد صفحات : ۲۵۲ صفحه فرمت کتاب : PDF ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ، ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ۲۰۰۷ ‪ Microsoft Excel‬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم ‫اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ‬‫ﻓﺮاﮔﻴﺮی آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم […]

ادامه مطلب