کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

نام کتاب : آموزش فارسی POWERPOINT2007 تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ۲۰۰۷ ‪Power Point‬‬ ‫را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ بیان ﻛﺮده ، ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ بتوان اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻓﺮا ﮔرفت.‬ […]

ادامه مطلب