کتاب آموزش فارسی WORD2007

کتاب آموزش فارسی WORD2007

نام کتاب : آموزش فارسی WORD2007 تعداد صفحات : ۳۷۴ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺎﻣﻪ وﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ازﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪ.‬ WORD2007 ‫ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی واژه ﭘﺮداز ﻣﻲ […]

ادامه مطلب