مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

مقاله ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران

نام مقاله : ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران تعداد صفحات : ۷ صفحه فرمت مقاله : PDF چکیده: ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎپ دراﻳﻮ و روش ﻣﻌﻤﻮل ﺣﻔﺎری ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻛﻠﻲ و ﻣﻴـﺰدوار ﻣـﻲ ‫ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎپ دراﻳﻮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ %۲۵-۲۰ ﻛﻞ زﻣﺎن ﺣﻔﺎری ﻳﻚ ﭼﺎه را دارد وﻟﻲ‬ […]

ادامه مطلب