فیلم آموزش ریاضی مهندسی

فیلم آموزش ریاضی مهندسی

این درس از دروس مشترک اکثر رشته های فنی مهندسی است و شامل دو بخش کلی میشود. در بخش اول با عنوان آنالیز فوریه به بررسی سری فوریه ، انتگرال فوریه و تبدیلات فوریه و در بخش دوم به بررسی توابع مختلط می پردازد. کتاب مرجع درس: Advanced Engineering Mathematics، Ervin Kreyszig دکتر میرصادقی از […]

ادامه مطلب