کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

نام کتاب : آموزش فارسی EXCEL2007 تعداد صفحات : ۲۵۲ صفحه فرمت کتاب : PDF ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ، ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ۲۰۰۷ ‪ Microsoft Excel‬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم ‫اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ‬‫ﻓﺮاﮔﻴﺮی آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

نام کتاب : آموزش فارسی ACCESS2007 تعداد صفحات : ۲۱۳ صفحه فرمت کتاب : PDF ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ Access‬ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای مایکروسافت آﻓﻴﺲ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎنکﻫـﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ای ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ‬ ‫آﻓﻴﺲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ […]

ادامه مطلب

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات IT

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی فناوری اطلاعات IT

به علت تشابه ۳۰ تا ۴۰ درصدی سوالات کنکور کارشناسی ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مفید جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانسته ها و آشنایی با نحوه سوالات باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتی اگر چند ساعت به […]

ادامه مطلب

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کامپیوتر

به علت تشابه ۳۰ تا ۴۰ درصدی سوالات کنکور کارشناسی ارشد هر سال نسبت به سالهای گذشته، مطالعه نمونه سوالات سالهای گذشته می تواند راهکاری مفید جهت افزایش اطلاعات ، مرور دانسته ها و آشنایی با نحوه سوالات باشد. لذا جهت موفقیت بیشتر در کنکور کارشناسی ارشد پیشنهاد می شود حتی اگر چند ساعت به […]

ادامه مطلب

سوالات کامپیوتر آزمون های استخدامی شرکت ملی گاز

سوالات کامپیوتر آزمون های استخدامی شرکت ملی گاز

این مجموعه شامل سوالات کامپیوتر آزمون های استخدامی شرکت ملی گاز می باشد که برای افرادی که می خواهند در این شرکت استخدام شوند، مطالعه آن لازم و ضروری است. تجربه نشان داده سوالات طرح شده در آزمون های استخدامی شرکت ملی گاز مشابه سوالات آزمون های برگزار شده در سال های قبل می باشد. بنابراین مطالعه نمونه سوالات آزمون های […]

ادامه مطلب

اسلاید ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

اسلاید ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات

نام اسلاید : ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات تهیه کننده : دکتر احمد فراهی تعداد صفحات : ۲۷۲ صفحه امروزه با پیشرفت ابزارهای آموزشی ، آموزش دروس برای دانش آموزان و دانش پژوهان بسیار ساده شده است. دیگر لازم نیست مقدار زیادی کتاب و جزوه تهیه کنید و وقت خود را تلف کنید. نرم افزار […]

ادامه مطلب
1 2