مجموعه کتب و جزوات مهندسی عمران

مجموعه کتب و جزوات مهندسی عمران

برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی عمران در کلیه گرایش ها نموده است. با توجه به منابع پراکنده و غیر استاندارد برای دانشجویان و مهندسانی که در رشته های مهندسی عمران مشغول به تحصیل میباشند،گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به جمع آوری کتب […]

ادامه مطلب

جزوه گرامر زبان انگلیسی

جزوه گرامر زبان انگلیسی

نام جزوه : گرامر زبان انگلیسی تعداد صفحات : ۴۰ صفحه فرمت کتاب : PDF این اثر کامل ترین و مفیدترین خلاصه گرامر برای دانشجویان و دانش آموزان در تمامی رشته ها و مقاطع تحصیلی بوده که بر اساس کتاب های زیر نوشته شده و تا جایی که امکان داشته از بیان موارد غیر ضروری […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۱

کتاب آموزش فارسی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۱

نام کتاب : آموزش فارسی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۱ تعداد صفحات : ۸۰ صفحه فرمت کتاب : PDF نرم افزار اتوکد در تمامی دنیا در طول سالیان گذشته برای تمامی رشته های مهندسی و طراحی پروژه های مختلف اعم از طراحی های صنایع خودرو، هواپیمایی، کشتی و ناو های مسافربری و جنگی، صنایع نظامی و […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی WORD2007

کتاب آموزش فارسی WORD2007

نام کتاب : آموزش فارسی WORD2007 تعداد صفحات : ۳۷۴ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺗﺎﻳﭗ ﻧﺎﻣﻪ وﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ، ازﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺗﺎاﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ راﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬ ‫و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﺳﺎن ﺗﺮ ﺷﺪ.‬ WORD2007 ‫ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی واژه ﭘﺮداز ﻣﻲ […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

کتاب آموزش فارسی POWERPOINT2007

نام کتاب : آموزش فارسی POWERPOINT2007 تعداد صفحات : ۱۸۰ صفحه فرمت کتاب : PDF ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب ۲۰۰۷ ‪Power Point‬‬ ‫را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﺎل ﻫﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ بیان ﻛﺮده ، ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ بتوان اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار را ﻓﺮا ﮔرفت.‬ […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

کتاب آموزش فارسی EXCEL2007

نام کتاب : آموزش فارسی EXCEL2007 تعداد صفحات : ۲۵۲ صفحه فرمت کتاب : PDF ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﭘﻴﺶ رو دارﻳﺪ، ﻛﺘﺎب آﻣﻮزﺷﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺴﺘﺮده ۲۰۰۷ ‪ Microsoft Excel‬ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم ‫اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ و از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ‬‫ﻓﺮاﮔﻴﺮی آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

کتاب آموزش فارسی ACCESS2007

نام کتاب : آموزش فارسی ACCESS2007 تعداد صفحات : ۲۱۳ صفحه فرمت کتاب : PDF ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ Access‬ ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای مایکروسافت آﻓﻴﺲ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎنکﻫـﺎی‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد و ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ راﺑﻄﻪ ای ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺎﻓﺖ‬ ‫آﻓﻴﺲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺑﺎنکﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش فارسی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۲

کتاب آموزش فارسی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۲

نام کتاب : آموزش فارسی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۲ تعداد صفحات : ۱۶۶ صفحه فرمت کتاب : PDF نرم افزار اتوکد در تمامی دنیا در طول سالیان گذشته برای تمامی رشته های مهندسی و طراحی پروژه های مختلف اعم از طراحی های صنایع خودرو، هواپیمایی، کشتی و ناو های مسافربری و جنگی، صنایع نظامی و بناهای […]

ادامه مطلب

کتاب آموزش ۵۰۴ واژه کاربردی در زبان انگلیسی

کتاب آموزش ۵۰۴ واژه کاربردی در زبان انگلیسی

نام کتاب : آموزش ۵۰۴ واژه کاربردی در زبان انگلیسی – ۵۰۴Absolutely Essential Words تعداد صفحات : ۳۷۹ صفحه فرمت کتاب : PDF این کتاب آموزش ۵۰۴ واژه کاربردی در زبان انگلیسی می باشد که به همراه آن ترجمه و راهنمای تلفظ بر اساس فرهنگ آکسفورد هم قرار داده شده است. کتاب ۵۰۴ واژه کاربردی […]

ادامه مطلب

مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

مجموعه کتب و جزوات مهندسی نفت

برای اولین بار در کشور گروه آموزشی مهندسی ایران اقدام به ارائه مجموعه کتب و جزوات اساتید مطرح مهندسی نفت در کلیه گرایش ها (بهره برداری از منابع نفت – حفاری و استخراج – مخازن) نموده است. با توجه به منابع پراکنده  برای دانشجویان و مهندسانی که در رشته های مهندسی نفت مشغول به تحصیل میباشند،گروه آموزشی مهندسی […]

ادامه مطلب
1 2